Kierunki studiów i rekrutacja

Na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
proponujemy następujące kierunki studiów:

Administracja

studia I oraz II stopnia - czyli praca w: administracji samorządowej i rządowej wszystkich szczebli (np. Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, ABW, urzędach skarbowych, izbach skarbowych, więziennictwie, urzędach miast, itp.), instytucjach pozarządowych (np. fundacjach), administracji prywatnej (np. zakładach produkcyjnych, usługowych i handlowych w charakterze pracowników administracyjno-biurowych i kadry zarządzającej).

 

Zobacz stronę rekrutacyjną administracji I stopnia lub II stopnia.

 

Ekonomia

studia I stopnia - czyli praca w: każdej instytucji publicznej, banku, przedsiębiorstwie związanym z finansami (w roli analityka, doradcy, audytora, koordynatora projektów), środkach masowego przekazu, działach finansowych każdego przedsiębiorstwa, w zakładach ubezpieczeniowych, w działach marketingu, PR, HR, reklamy, w doradztwie finansowym czy innym consultingu.

 

Zobacz stronę rekrutacyjną kierunku.

 

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

studia I stopnia - czyli praca w: bibliotece, wydawnictwie, ośrodkach kultury, centrach informacji, instytucjach związanych z przetwarzaniem danych.

 

Zobacz stronę Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii oraz stronę rekrutacyjną kierunku. Sprawdź także fanpage na FB.

 

Socjologia – profil praktyczny

studia I stopnia - czyli praca w: ośrodkach badania opinii publicznej, firmach prowadząc badania rynkowe, działach personalnych firm, działach marketingu, promocji, komunikacji społecznej, Public Relations, agencjach reklamowych, mediach, partiach politycznych i sztabach wyborczych, korporacjach, instytucjach Unii Europejskiej, urzędzie gminy, powiatu czy województwa, zakładach resocjalizacyjnych, penitencjarnych, szkole, ośrodkach pomocy społecznej, fundacjach i organizacjach pozarządowych, Głównym Urzędzie Statystycznym.

 

Zobacz stronę Katedry Socjologii oraz stronę rekrutacyjną kierunku.
Sprawdź także fanpage socjologii na FB.

 

Filozofia

studia I i II stopnia - czyli praca w: biznesie, reklamie oraz mediach; w instytucjach oświatowych i kulturalnych; jako doradcy oraz zarządzający zespołami ludzi. Pamiętaj, że filozofia to wyrabianie w sobie umiejętności kreatywnego myślenia oraz nauka formułowania racjonalnych argumentów przydatnych w różnych obszarach życia zawodowego.

 

Zobacz stronę Instytutu Filozofii oraz stronę rekrutacyjną kierunku. 
Sprawdź także fanpage filozofii na FB.

 

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 323 67 38